Nepřehlédněte! Informace k identifikačnímu číslu provozovny (IČP)

1. Identifikační číslo provozovny (IČP) je desetimístný číselný kód, který je živnostenským úřadem přidělen provozovně osoby, která na základě živnostenského oprávnění provozuje živnost, tj. vykonává podnikatelskou činnost upravenou živnostenským zákonem /zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů/. V případě, že podnikatel provozuje živnost ve více provozovnách, má každá provozovna přiděleno své vlastní identifikační číslo provozovny. Definice provozovny je obsažena v ustanovení § 17 živnostenského zákona. IČP je živnostenským úřadem přidělováno té provozovně, která se zapisuje do živnostenského rejstříku. 

Pokud podnikatel oznámil živnostenskému úřadu provozování podnikatelské činnosti v provozovně, je možno přidělené  IČP nalézt v Registru živnostenského podnikání (dále jen „RŽP“) na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.rzp.cz, kde lze vyhledat konkrétní podnikatelský subjekt se zobrazením jeho údajů vedených ve veřejné části živnostenského rejstříku včetně údajů týkajících se jeho provozoven. 

Pokud má podnikatel podle RŽP na jedné adrese umístěno více provozoven s odlišnými IČP, může k označení provozovny, v níž vzniká odpad, použít libovolné IČP přidělené k téže adrese provozoven. 

Které činnosti jsou živností, je uvedeno v § 2 živnostenského zákona; v  § 3 jsou pak vyjmenovány činnosti, které živností nejsou a které jsou zpravidla upraveny jinými právními předpisy.

2. Pokud podnikateli nebylo přiděleno IČP, neboť provozuje živnost, aniž by měl zřízenu provozovnu, nebo provozuje činnost, na kterou se nevztahuje živnostenský zákon, je povinen si pro účely oznámení identifikace provozovny podle zákona o odpadech zvolit Interní číslo provozovny. Tato povinnost se vztahuje i na podnikatele, kteří mají od nás objednané služby na adresu svého sídla.

Základní pravidla pro vytvoření Interního čísla provozovny: 
•    Číslo může mít maximálně 12 znaků. 
•    Číslo může obsahovat číslice i písmena. 
•    Číslo provozovny se nesmí podobat číslu zařízení (IČZ), tedy nesmí začínat písmeny CZ. 
•    Číslo provozovny nesmí být rovno 0, nesmí jít ani o řetězec tvořený nulami. 
•    Za základ čísla lze vzít IČO subjektu a za ním doplnit číselnou řadu 1, 2, 3, 4, 5…..až na maximální počet 12 znaků IČP. 

3. V případě vzniku odpadů mimo provozovnu (např. stavební společnost) se IČP ani Interní číslo provozovny neuvádí, ale na místě IČP se uvádí kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem.
4. Pokud nám nebude IČP, kód ORP/SOP ani Interní číslo provozovny sděleno, v našem systému budou Vaše provozovny označeny naším interním číslováním.