Informace z jednání Valné hromady konané dne 26.6.2006

Informační povinnost podle § 120 zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu vyplývající z řádné valné hromady Pražských služeb,a.s. konané dne 26.6.2006

Na valné hromadě byly projednány a schváleny tyto body podléhající informační povinnosti:

1) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2005.

2) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2005, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2005 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2005 a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2005.

3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2005 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2005.

Akciová společnost Pražské služby vytvořila v roce 2005 zisk ve výši 58.725.403,58 Kč a
v souladu se stanovami společnosti schválila valná hromada následující rozdělení zisku:

2.936.270,- Kč přidělit do rezervního fondu
5.789.133,58 Kč přidělit do sociálního fondu
50.000.000,- Kč ponechat jako nerozdělený zisk
Dividendy a tantiémy nevyplatit

4) Volba člena představenstva společnosti

Valná hromada zvolila za člena představenstva pana Bc.Davida Vodrážku.

5/ Odměňování členů představenstva a dozorčí rady.