Pozvánka na Řádnou valnou hromadu akcionářů - 10.6.2009

Představenstvo společnosti
Pražské služby, a.s.
se sídlem Praha 9, Pod šancemi 444/1
IČ: 60194120, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2432

s v o l á v á
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
a k c i o n á ř ů,


která se bude konat dne 10. června 2009 od 11.00 hodin na adrese Interhotel Olympik, a.s. - Hotel Olympik, Sokolovská 615/138, Praha 8, (sál Olymp v 19. patře) ve smyslu obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2008 a Zpráva představenstva podle   ustanovení § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb.
  4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2008, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2008 a návrhu na rozdělení zisku za rok   2008 a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008
  5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2008
  6. Odvolání a volba členů představenstva
  7. Závěr


Informace pro akcionáře

Valné hromady je oprávněna účastnit se každá osoba, která bude uvedena jako akcionář společnosti ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů ke dni 3. června 2009; tento den je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. Prezence akcionářů bude zahájena v 10.00 hodin v den a v místě konání valné hromady. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti, akcionář – právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku ke dni konání valné hromady nikoli starším než 30 dnů, případně ověřenou fotokopií výpisu z obchodního rejstříku, přičemž ověřovaný originál nesmí být vydán dříve než 30 dnů přede dnem konání valné hromady. V případě, že osoba jednající za akcionáře – právnickou osobu není zapsána v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná samostatně jednat jménem akcionáře – právnické osoby, musí tato osoba předložit plnou moc k zastupování akcionáře – právnické osoby na valné hromadě, přičemž podpisy osob jednajících za zmocňujícího akcionáře – právnickou osobu na této plné moci budou úředně ověřeny. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby se prokáže plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž podpis zmocňujícího akcionáře na této plné moci bude úředně ověřen. Plná moc musí být při prezenci odevzdána. Plná moc musí obsahovat výslovné zmocnění k zastupování akcionáře na této řádné valné hromadě společnosti konané dne 10. června 2009. Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky roku 2008 (v tis. Kč)

Dlouhodobá aktiva: ...................................3.517.469
Krátkodobá aktiva: ......................................553.647
Aktiva celkem:..........................................4.071.116

Vlastní kapitál: ........................................3.553.119
Dlouhodobé cizí zdroje: .................................90.335
Krátkodobé cizí zdroje: ................................427.662
Pasiva celkem: ........................................4.071.116

Výnosy celkem: ......................................2.228.443
Náklady celkem: .....................................2.137.964
Výsledek hospodaření za účetní období: ..........90.479


Ze zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2008, připravenou ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku, vyplývá, že všechny smluvní vztahy s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění nebo protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku. Nebyla přijata ani učiněna žádná opatření, která by byla v zájmu nebo na popud propojených osob ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku.

Řádná účetní závěrka za rok 2008 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami budou k dispozici všem akcionářům v sídle společnosti Pražské služby, a.s. v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin ve lhůtě 30 dní přede dnem konání valné hromady.

Představenstvo společnosti Pražské služby, a.s.

JUDr. Patrik Roman v.r. - předseda představenstva
Ing. David Vodrážka v.r. - místopředseda představenstva
František Adámek v.r. - člen představenstva
Ing. Karel Pražák v.r. - člen představenstva
Mgr. Tomáš Chalupa v.r. - člen představenstva