Svoz a využití nápojových kartonů (tetrapacků)

Pilotní projekt odděleného sběru nápojových kartonů

Nápojové kartony se na českém trhu objevují ve stále větší míře již od začátku 90. let. Jejich vlastnosti skýtají mnoho výhod pro výrobce, obchodníky i spotřebitele. Po jejich upotřebení doposud končily ve směsném odpadu a následně ve spalovenských kotlích nebo na skládce odpadů. Nyní bude jejich osud jiný. Praha se stala členem systému EKO-KOM a tyto obaly se budou odděleně třídit a následně recyklovat.

Hlavní město Praha ve spolupráci se svozovou společností Pražské služby, a.s. připravuje v rámci komplexního tříděného sběru komunálního odpadu zavedení sběru nápojových kartonů. Stane se tak v návaznosti na zapojení hlavního města Prahy do systému EKO-KOM (Ekokom a.s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů – pozn. aut.).

V současné době jde pouze o pilotní projekt. Na území města je rozmístěno 1.000 kusů sběrných nádob o objemu 240 l označených oranžovou nálepkou „nápojové kartony“.
Projekt byl zahájen v listopadu roku 2004, kdy byla na jednu třetinu stanovišť sběru tříděného odpadu přistavena nádoba určená pro sběr nápojových kartonů. Je možné, že v některých malých městských částech tuto nádobu nenaleznete. Pro první období sběru této komodity byla vybrána místa, kde se předpokládá větší výtěžnost.

Do těchto nových nádob je možné odkládat veškeré vícevrstvé nápojové obaly, tzv. kartony. Tyto obaly by měly být prázdné, vypláchnuté a stlačené. V současné době jsou k dispozici poměrně malé nádoby, které jsou sváženy jednou za čtrnáct dní, je tak v zájmu každého z nás, aby byla zachována čistota v okolí stanoviště sběru.

Nápojový karton je tvořen několika vrstvami různých materiálů: papíru, polyethylenu a většinou i hliníku. Papírová vrstva (75 – 80 %) má nosnou funkci, polyethylenová a hliníková folie má funkci ochrannou.
Správně vytříděný nápojový karton v sobě skýtá velmi cennou surovinu – kvalitní papírová vlákna, o která je zájem v papírnách.

A kde končí nápojové obaly vytříděné Pražany?

Vytříděné kartony z celé Prahy se nejprve navezou na speciální linku, kde jsou slisovány do balíků a ty se pak odvezou do papíren na recyklační zpracování.

Tyto papírny jsou vybaveny zařízením pro oddělení jednotlivých vrstev. To probíhá vířivým rozvlákněním, kdy se na sítech zachytí kvalitní dlouhá papírová vlákna. Zbytky polyethylenu lze energeticky využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody.

Alternativou zpracování vícevrstvých obalů je jejich využití ve stavebnictví, kdy se rozdrtí a za tepla lisují do desek či panelů. Praha však o tomto způsobu zatím neuvažuje, jelikož možní zpracovatelé nejsou v dostupné vzdálenosti.

Do připravovaného projektu jsou samozřejmě zařazeny i sběrné dvory hlavního města Prahy, takže pokud máte chuť třídit nápojové kartony, ale zrovna v místě vašeho bydliště ještě není speciální nádoba, můžete nashromážděný odpad odevzdat v nich. Zavádění tříděného sběru této komodity je samozřejmě spojeno s rozmanitými problémy, zádrhely a nedokonalostmi, ovšem mějme na paměti, že jde o projekt pilotní, který má případné mouchy vychytat. Pokud pilotní projekt prokáže, že třídění nápojových kartonů v Praze má smysl, pak v průběhu dalšího období dojde k jeho proměně na stálý systém.

Prostřednictvím takovýchto projektů se nám jistě podaří připojit jméno našeho hlavního města k dalším ekologicky uvědomělým městům Evropy.

Jak probíhá recyklace vytříděných nápojových kartonů z Prahy?

Nápojové kartony z Prahy jsou dále využity při výrobě papíru. Nejprve se oddělí jednotlivé vrstvy (papíru, polyethylenu a hliníku) ve vířivém rozvlákňovači, který je naplněn celými nápojovými kartony a vodou. Rozvlákňování trvá 15 – 30 minut a během této doby dojde k rozvolnění celulózových (papírových) vláken a vytvoření vodné suspenze – tzv. vlákniny. U tohoto postupu není nutné používat pomocné chemikálie ani teplou vodu. Záleží však na materiálové čistotě, znečištění by nemělo být větší než 10 %. Z tohoto důvodu je rozvlákňovač vybaven systémem umožňujícím účinné odstranění nevláknitých materiálů (zbytků nápojů, polyethylenových a hliníkových fólií, tiskařských barev, bláta, písku, kovového odpadu a jiných cizorodých látek), které by jinak zahltily agregát. Vířivým rozvlákněním se získá z nápojových kartonů 70 - 90 % celulózových vláken. V papírně jinak nevyužitelné zbytky vrstev hliníkových a polyethylenových fólií jsou energeticky využity - spalovány při výrobě páry. Horká pára je využita při sušení buničiny a při výrobě elektřiny pro potřeby rozvlákňovacího procesu.

 

Tento text byl převzat z www.praha-mesto.cz/odpady