Žádost o finanční či barterovou podporu

Údaje o akci
Údaje o žadateli
  • - v sekci přílohy přiložte potřebné doklady

  • - v sekci přílohy doložit doklad o tomto oprávnění

  • - přiložte kopii dokladu o aktuálním bankovním spojení

Stručný popis akce

Obsah a cíl akce, zdůvodnění a předpokládaný přínos akce, celkový počet dílčích akcí v jejím rámci (zde nutná alespoň stručná anotace, v příloze rozveďte max. do tří stran textu + dvou stran obrazové části):

Rozpočet akce

v příloze uveďte položkový rozpis nákladů

Předpokládané příjmy na realizaci akce

(v příloze uveďte položkový rozpis jednotlivých sponzorů, dárců či grantů)

  • - v příloze uveďte podrobný seznam vč. dokumentace

Přílohy žádosti
Leave this field empty