UZAVŘENO - Poptávkového řízení na odběratele vytříděného plastového odpadu pro období od 1.11.2013 do 30.4.2014

Společnost Pražské služby a.s., IČ: 60194120, dle svých vnitřních předpisů vyhlásila poptávkové řízení na odběratele vytříděného plastového odpadu (kat.č. 20 01 39, 15 01 02). Předpokládaná doba plnění je od 1.11.2013 do 30.4.2014 s opcí na dalších 6 měsíců.

Účelem tohoto poptávkového řízení je zajištění subdodavatele pro plnění veřejné zakázky s názvem „Zajištění systému nakládání se směsným a tříděným komunálním odpadem na území hl. m. Prahy“, ev.č. 344095, vyhlášené hl. m. Prahou, pro případ, že ji získá společnost Pražské služby a.s.

Každý uchazeč, který má zájem o účast v tomto poptávkovém řízení, nechť tuto skutečnost nejpozději dne 26.6.2013 oznámí kontaktní osobě společnosti Pražské služby a.s. - panu Petru Kašparovi, vedoucímu oddělení prodeje ZORO a ZEVO, pověřenému vedením obchodního úseku, na e-mailovou adresu  petr.kaspar@psas.cz,     a v tomto oznámení uvede svou kontaktní osobu a její kontaktní údaje, prostřednictvím které bude komunikovat ve vztahu k tomuto poptávkovému řízení. Účast v poptávkovém řízení bude umožněna pouze takto nahlášeným uchazečům.

V návaznosti na toto oznámení bude uchazeči zaslána dokumentace k poptávkovému řízení včetně všech příloh. V této dokumentaci jsou specifikovány podrobnosti ohledně poptávkového řízení.

Toto poptávkové řízení není veřejným návrhem na uzavření smlouvy ani obchodní veřejnou soutěží ve smyslu § 276 a násl., resp. § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani veřejnou zakázkou dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídku lze podat osobně, doporučenou poštou nebo kurýrem tak, aby byla vyhlašovateli doručena nejpozději do 1.7.2013 do 9:30 hod. na kontaktní adresu uvedenou v čl. 1  dokumentace k poptávkovému řízení.