Komunální odpad

Systém sběru komunálního odpadu v Praze


Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím předpisu s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (dle § 4 písm. b zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o odpadech"). Obec dle zákona o odpadech zabezpečí sběr, shromažďování, přepravu, třídění, využívání a odstraňováníkomunálního odpadu.


Směsný odpad
Vlastník objektu zajistí u svozové společnosti dostatečný objem sběrných nádob na směsný odpad (dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl.m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)). Celkový počet sběrných nádob u jednotlivých nemovitostí je cca 108 000 ks. Tento odpad je svážen převážně do Zařízení na energetické využití odpadu Malešice - ZEVO k energetickému využití. Zbytek je ukládán na skládku směsného odpadu v Ďáblicích.


Tříděný odpad
V roce 1996 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy „Projekt hospodaření s odpady“ (usnesení č.47 ze dne 16.1.1996). Realizace tohoto projektu probíhá od roku 1998, jde o celoplošný komplexní systém třídění komunálního odpadu, spočívající v třídění na následující druhy:


 • papír a lepenka
 • sklo
 • plasty
 • objemný odpad
 • směsný odpad
 • nebezpečný odpad
 • kovy železné a neželezné
 • stavební suť (kat.č.odpadu: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07)
 • elektrotechnický odpad
 • odpad z údržby zeleně
 • dřevěný odpad
 • pneumatiky


Od podzimu 2004 je v Praze díky pilotním projektům možné třídit také tyto druhy odpadu:
 

 • biologicky rozložitelný odpad
 • čiré sklo
 • nápojové kartony


Tento text byl převzat z www.praha-mesto.cz/odpady 


Objednávka nadstandardní služby - Úklid stanoviště


Společnost Pražské služby, a.s. nabízí správcům objektů, bytovým družstvům, realitním společnostem a dalším subjektům odstranění odpadu uloženého mimo sběrné nádoby v místech pravidelně přeplňovaných nádob na směsný odpad formou úklidu stanoviště.

Úklidem stanoviště se rozumí odstranění odpadu uloženého mimo sběrné nádoby (uloženo v taškách a pytlích) v době pravidelného svozu odpadu dle sjednané četnosti. Pražské služby, a.s. odpovídají za čistotu stanoviště pouze v době pravidelného svozu odpadu.

Podmínkou pro realizaci služby "Úklid stanoviště" je nasmlouvání dostatečného počtu nádob na směsný komunální odpad a zajištění odpovídající četnosti svozu, které posoudí správce objektu v součinnosti se zástupci Pražských služeb, a.s.


Pro objednání služby "Úklid stanoviště" vyplňte níže uvedenou objednávku a potvrzenou ji odešlete na faxové číslo 284 091 505 a originál poštou na adresu:


Pražské služby, a.s.
Callcentrum
Pod Šancemi 444/1
180 77 Praha 9

 

Soubory ke stažení:

Ojednávka nadstandardního úklidu stanoviště - doúklid


Objednávka nadstandardní služby - Zanáška nádob, klíče


Dne 1. 7. 2007 vstoupila v účinnost Obecně závazná vyhláška, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).

§ 6 písmeno b) této vyhlášky vlastníkovi objektu ukládá povinnost umístit sběrné nádoby na směsný odpad v domovním vybavení v souladu se zvláštními předpisy.

Službu vynášení a zanášení sběrných nádob prováděnou současně s obsluhou nádob a spojenou s odemykáním a zamykáním objektů nabízíme všem našim zákazníkům za tyto základní roční ceny:

 

Roční cena za vynášení a zanášení sběrných nádob při odvozu komunálního odpadu

 

 • 300,- Kč nádoba 70l-240l odvoz 1xtýdně pásmo zanášení 15m-30m
 • 600,-Kč nádoba 70l-240l odvoz 1xtýdně pásmo zanášení 30m-70m
 • 600,-Kč nádoba 360l-1100l odvoz 1xtýdně pásmo zanášení 15m-30m
 • 1 200,-Kč nádoba 360l-1100l odvoz 1xtýdně pásmo zanášení 30m-70m


Ceny pro vyšší četnosti a pásma dle ceníku Pražských služeb,a.s. Roční cena za odemykání a zamykání objektu při odvozu komunálního odpadu

 

 • 800,- Kč klíč obyčejný při obsluze nádoby 1xtýdně
 • 700,- Kč klíč universální při obsluze nádoby 1xtýdně


Další ceny dle ceníku Pražských služeb,a.s. 

Ostatní ceny Vám rádi sdělíme na našich Zákaznických centrech .

Úplné znění vyhlášky o odpadech naleznete na adrese http://magistrat.praha-mesto.cz/aplikace/vyhlasky/detail.asp?id=673 .