Oznámení týkající se konání valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. svolané na den 14.6.2010

Oznámení týkající se konání valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. svolané na den

14. 6. 2010

Protinávrh akcionáře hl. m. Praha k návrhu usnesení představenstva společnosti Pražské služby, a.s. (dále jen Společnost) ohledně bodu č. 6 pozvánky – změna stanov:

1) K návrhu představenstva Společnosti k textu čl. VI. odst. 7 stanov Společnosti dává akcionář protinávrh spočívající v doplnění další věty, která zní „Předložení akcie nebo prohlášení podle věty druhé § 156 odst. 7 zákona může být nahrazeno identifikací akcie podle § 184 odst. 2 zákona“. za první větu, která končí slovy: „.....že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu“.

2) K návrhu představenstva Společnosti k textu čl. VI. odst. 8 stanov Společnosti dává akcionář protinávrh spočívající v nahrazení slova „obdobně“ve čtvrté větě slovem „přiměřeně“.

3) K návrhu představenstva Společnosti k textu čl. VII. odst. 4 stanov Společnosti dává akcionář protinávrh spočívající ve vypuštění textu „, je-li jeho zřízení vyžadováno“.

4) K návrhu představenstva Společnosti k textu čl. IX. odst. 1 stanov Společnosti dává akcionář protinávrh spočívající v novém textu páté věty, která zní „Právnická osoba nebo její zástupce předkládá rovněž výpis či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního či jiného obdobného rejstříku, nikoli starší než 30 dnů, ve kterém je tato právnická osoba zapsaná.“ za čtvrtou větu, která končí slovy: „.....rozsah zmocněncova oprávnění k zastupování na valné hromadě“.

5) K návrhu představenstva Společnosti k textu čl. IX. odst. 8 stanov Společnosti dává akcionář protinávrh spočívající v novém textu druhé věty, která zní „Je-li akcionářem právnická osoba, předkládá její zástupce nebo osoba jednající jménem akcionáře výpis z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 30 dnů, popřípadě úředně ověřenou kopii takového výpisu; tento výpis či jeho ověřená kopie budou přiloženy k listině přítomných.“

6) K textu čl. IX. odst. 12 stanov Společnosti dává akcionář návrh spočívající v novém textu první věty, která zní „Jednání valné hromady řídí předseda valné hromady zvolený stejně jako zapisovatel valné hromady prostou většinou hlasů přítomných akcionářů.“

7) K textu čl. XI. odst. 4 stanov Společnosti dává akcionář návrh spočívající v doplnění další věty, která zní „Jestliže člen představenstva, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon jeho funkce člena představenstva uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost tohoto člena představenstva jiný okamžik zániku jeho funkce.“ za čtvrtou větu, která končí slovy: „.....v souladu s ustanovením § 194 odst. 2 zákona“.

8) K textu čl. XVI. odst. 3 stanov Společnosti dává akcionář návrh spočívající v nahrazení posledního slova tohoto odstavce „společnost“ slovem „společnosti.“

9) K textu čl. XVI. odst. 4 stanov Společnosti dává akcionář návrh spočívající v doplnění další věty, která zní „Jestliže člen dozorčí rady, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon jeho funkce člena dozorčí rady uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost tohoto člena dozorčí rady jiný okamžik zániku jeho funkce.“ za třetí větu, která končí slovy: „.....v souladu s obdobným použitím § 194 odst. 2 zákona“.

10) K textu čl. XIX. odst. 4 stanov Společnosti dává akcionář návrh spočívající v doplnění další věty, která zní „Jestliže člen výboru pro audit, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání výboru pro audit, končí výkon jeho funkce člena výboru pro audit uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li výbor pro audit na žádost tohoto člena výboru pro audit jiný okamžik zániku jeho funkce.“

11) K návrhu představenstva Společnosti k textu čl. XX. odst. 4 stanov Společnosti dává akcionář protinávrh spočívající v novém textu tohoto odstavce, který zní „Pro předsedu představenstva platí vnitřní omezení, podle kterého za společnost nebude jednat samostatně ve smyslu ustanovení článku XX, odst. 2) písm. a) stanov, pokud se jedná o uzavření smlouvy nebo její změny či ukončení, u níž hodnota plnění z uzavírané smlouvy, popřípadě samostatného plnění v důsledku změny přesahuje 10.000.000,- Kč nebo ekvivalent v jiné měně podle směnného kurzu České národní banky k pracovnímu dni předcházejícímu den jednání.“

12) K textu čl. XXIV. odst. 3 stanov Společnosti dává akcionář návrh spočívající v textu nové druhé věty, která zní „Představenstvo nemůže rozhodnout o použití Fondu podpory investic k úhradě ztráty.“

13) K návrhu představenstva Společnosti k textu čl. XXV. odst. 5 stanov Společnosti dává akcionář protinávrh spočívající v novém textu tohoto odstavce, který zní „Ztráty vzniklé z podnikatelské činnosti se kryjí z rezervního fondu, snížením základního kapitálu, anebo se převádějí na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

14) K návrhu představenstva Společnosti k textu čl. XXVI. odst. 5 stanov Společnosti dává akcionář protinávrh spočívající v novém textu první věty tohoto odstavce, který zní „Valná hromada může v souladu s § 210 zákona pověřit představenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to upisováním akcií anebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku.“ Dále navrhuje akcionář vypustit text poslední věty tohoto odstavce.

15) K textu čl. XXVII. odst. 5 stanov Společnosti dává akcionář návrh spočívající ve vypuštění stávajícího textu písm. b) (vzetí akcií z oběhu na základě losování), s tím, že písmena c) a d) se nově označí jako písmena b) a c) a dále dává akcionář návrh na vypuštění odst. 6, s tím, že odst. 7 až 9 se nově označí jako odst. 6 až 8.

Co vás zajímá

Další otázky