Pravidelný svoz odpadu

Na území hlavního města provádíme pravidelný svoz komunálního odpadu (z domácností), i svoz odpadu živnostenského (z firem a od podnikajících osob). Svážíme směsný odpad a také papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kompostovatelný bioodpad, nebo gastroodpad. Dle sjednané smlouvy můžeme popelnici či kontejner vyprazdňovat jednou za dva týdny, jednou týdně, dvakrát týdně, nebo v některých oblastech ještě častěji.

Otázky a odpovědi:

Svážíme odpad ve všech částech Prahy?

Živnostenský odpad (a veškerý bioodpad) svážíme po celé Praze. To však neplatí pro svoz směsného komunálního odpadu. Magistrát hl. m. Prahy určil Pražské služby pro svoz směsného odpadu z většiny pražských domácností, v některých lokalitách však sváží komunální odpad jiná svozová společnost. Na -této- mapě lze zjistit, která společnost zajišťuje pravidelný svoz komunálního odpadu v dané lokalitě. (mapa bude připravena)

Jak sjednat pravidelný svoz odpadu?

Ke sjednání je potřeba navštívit jedno za našich zákaznických center 

Jedná-li se o svoz komunálního odpadu, musíme klienta požádat o kopii dokladu vlastnického práva k objektu a o předložení platného občanského průkazu z důvodu prověření trvalého bydliště na území hlavního města Prahy. 

Podnikající osoby žádáme, aby s sebou na zákaznické centrum přinesli taktéž doklad o vlastnickém (nebo nájemním) právu k objektu, dále kopii živnostenského listu (nebo výpisu z obchodního rejstříku) a razítko, pokud jím disponují. 

Pro sjednání svozu bioodpadu klikněte na odkaz online poptávky vpravo.

V době do 14 dnů (nejčastěji do 7 dnů) od sjednání smlouvy Vám k objektu přistavíme odpadovou nádobu a zahájíme její pravidelné svážení.

Co vás zajímá

Další otázky