Živnostenský odpad

Co je živnostenský odpad?

Živnostenským odpadem se rozumí odpad podobný domovnímu odpadu, vznikající při nevýrobní činnosti právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (v úřadech, kancelářích apod.). Původcem tohoto odpadu není obec, ale jsou jím příslušné právnické a fyzické osoby. Živnostenským odpadem se z věcného hlediska rozumí odpad z obchodu a služeb a průmyslový odpad nesouvisející s výrobou.
Pojem není v legislativě odpadového hospodářství vymezen. Vzhledem k tomu, že v mnoha případech se jedná o drobné podnikatelské subjekty a tedy i o malá množství tohoto odpadu, mají tito původci ze zákona možnost využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Na systém zavedený obcí se mohou napojit na základě písemné smlouvy s obcí a za úplatu, tzn. že mohou v dohodě s obcí tento odpad odkládat způsobem a na místech k tomu obcí určených. Zákon o odpadech § 17 odst. 6. 

Jak by měl podnikatel živnostník nakládat s odpady

Odpady dle zákona je nutné třídit podle jednotlivých druhů a kategorií, přednostně zajistit jejich využití a mimo jiné zajistit předání veškerých odpadů oprávněné osobě k jejich převzetí. Způsobů jak zajistit nakládání s odpady je několik:

  • Uzavření smlouvy se svozovou společností (samostatné sběrné nádoby)
  • Zapojení do systému organizovaného hlavním městem Praha (samostatné sběrné nádoby, výjimečně pytlový sběr)
  • V případě velmi malé produkce předat odpad do sběrných surovin nebo sběrných dvorů a schovat si potvrzení o odevzdání odpadů

Upozornění

Pokud budete využívat systém města pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s městem nebo v rozporu se smluvními podmínkami (např. vhazováním odpadu do nádob určených výhradně pro nepodnikající fyzické osoby), může Vám být ze strany úřadu místně příslušné městské části uložena pokuta až do výše 300 000 Kč (§ 66 odst. 1 zákona). Stejný postih hrozí i v případě, že nebudete mít žádným z uvedených způsobů zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem.

Kam se můžete obrátit?

Se žádostí o uzavření smlouvy na svoz a likvidaci živnostenského odpadu nebo se žádostí o bližší informace se obraťte osobně na kterékoliv zákaznické centrum Pražských služeb a.s. nebo pošlete e-mail na adresu: info@psas.cz. V e-mailu uveďte také svoje telefonní číslo a náš pracovník vás bude kontaktovat do dvou pracovních dnů.

Co vás zajímá

Další otázky