Historie pražské spalovny (ZEVO)

2018-2021 Generální oprava a ekologizace GOLEM

o uvedení spalovny do provozu uplynulo už více jak dvacet let. Čas tak zanechal stopy na různých částech zařízení, jak z hlediska technologického vývoje, ekologických požadavků, tak materiálové únavy, koroze apod. Emisní hodnoty jsou ovlivňovány jak samotnou technologií (konstrukcí roštu, kotle apod.), tak i složením odpadu. Složení komunálního odpadu je faktor závisející na spotřebě obyvatelstva. Proto bylo důležité přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci jednotlivých technologických zařízení v ZEVO. Generální oprava ZEVO Malešice tedy započala v roce 2018 a trvala až do roku 2021. Akce „Oprava vybraných částí zařízení pro energetické využívání odpadu“ byla naplánována na všech čtyřech spalovacích linkách v letech 2018, 2019, 2020 a 2021. V době oprav jedné linky byly další tři linky v provozu. Oprava započala linkou č. 4, poté pokračovala na L1, L2 a jako poslední L3, která šla do zkušebního provozu na přelomu roku 2021 a do trvalého provozu v březnu 2022.

Technologický pokrok, snaha o maximalizaci využití zdrojů a dosažení maximální účinnosti byly důvodem k výměně starého válcového roštového systému třítahových kotlů za pětitahové kotle s vratisuvným roštovým systémem od Mnichovské společnosti MARTIN GmbH. O důležitosti roštu s vratisuvným posuvem paliva není pochyb. Díky vratisuvnému pohybu se na prvních segmentech roštu vytváří intenzivní, ale stálý oheň. Dochází tak k okamžitému spalování a je využita celá roštová plocha. Stálost ohně pak zajišťuje rovnoměrnost spalovacího výkonu, klidný průběh spalování, bezpečnost provozu, ale také zabraňuje většímu kolísání koncentrací plynů. Díky této nové technologii se podařilo maximálně snížit emisní plyny (CO, NOx), které jsou ovlivnitelné spalováním. Důležitým efektivním prvkem spalování je také cílený přívod spalovacího vzduchu, který zabezpečuje dostatečné zásobení materiálu vzduchem a minimalizuje víření prachu. Obměnou kotle tak bylo dosaženo optimalizace spalování, vyhoření odpadu a snížení emisí, a to díky regulovanému dávkování paliva, vratisuvným pohybem roštu a přívodem vzduchu dle potřeby.

Generální oprava se dotkla i jednotlivých komponentů čištění spalin. Důležitým krokem byla náhrada elektrostatického odlučovače za tkaninový filtr, čímž se zvýšila účinnost odlučování tuhých znečišťujících látek. Další výměna proběhla u dříve používaného hořáku na zemní plyn pro provoz selektivní katalytické redukce za tepelný výměník pára/spaliny. Došlo tak ke snížení spotřeby zemního plynu, ale také ke snížení emisí plynných znečišťujících látek způsobených provozem samotného hořáku – TOC a CO.

Díky již dříve instalovaným technologiím SCR DeDiox a SCR DeNOx byly emise ovlivňované mokrým čištěním spalin pod hranicí 10% povolených emisních limitů, čímž bylo dosaženo ekonomicky technologického minima. Z toho důvodu se oprava mokré vápenné vypírky týkala již pouze materiálu a výměny zkorodovaných částí. Konkrétně první pračka (předpračka) byla vyměněna za stejný typ z materiálu sklolaminát (GFK) a vnitřní část druhé pračky (absorbéru) byla pogumována jako opatření proti pokračující korozi.

O významnosti akce GOLEM z hlediska emisních hodnot se můžete přesvědčit z Grafu 1. Na Obrázku 2 jsou zase patrné technologické změny.

Graf 1: Porovnání emisních limitů s emisními hodnotami před a po generální opravě GOLEM

Obrázek 2: Zelené části znázorňují místa, kde došlo ke generální opravě a ekologizaci

Fotografie z demontáže a stavby

Obrázek 1 – pohled na demontáž válcového roštu 0 m

Obrázek 2 – pohled skrze K3 – bývalý první tah, zcela dole – válcový rošt