Princip technologie ZEVO

Technologie

Návoz odpadů a bunkr

Komunální odpad se přiváží do ZEVO Malešice každý den pomocí svozových aut. Při průjezdu do areálu ZEVO projdou auta kontrolou radiace a dvojí kontrolou obsahu přivezeného odpadu. Každá jednotlivá dodávka je následně zvážena a zaevidována. V případe nadměrných velikostí či specifických požadavků zákazníků je odpad před uložením do bunkru drcen či stříhán na pomocných zařízeních příjmu odpadů.

Bunkr neboli zásobník na odpad pak slouží jako dočasné úložiště odpadu před jeho energetickým využitím. Kapacita bunkru umožňuje skladování odpadu z odhadované týdenní produkce hlavního města Prahy. Odpad je zde z důvodu nesourodého složení promícháván a následně přikládán do kotlů pomocí dvou polypových drapáků. Množství přiloženého odpadu je zaznamenáváno a evidováno pro statistické účely.

 Základní čísla

Průměrný počet svozových aut za jeden den

200

Průměrná hmotnost komunálního opadu z jednoho svozového auta

6 – 7 t

Objem bunkru na uložení odpadu

11 000 m3

Nosnost polypového drapáku

5 t

Průměrná hmotnost jedné vsázky do kotle

2,5 t

Systém spalování
Přikládání odpadu do kotle probíhá pomocí násypky odpadu. Ta přemístí odpad na roštové dráhy. Rošt je vůči horizontále nakloněn a vykonává vratisuvný pohyb. Tyto dva parametry zajistí intenzivní promíchávání vrstvy odpadu, díky čemuž dochází k neustálému přemisťování a promíchávání žhavých částic s novým odpadem. Díky prohrabávacímu pohybu se stoupáním dojde k rovnoměrnému pokrytí plochy roštu, čímž je zajištěno úplné vyhoření škváry i u staršího mokrého odpadu.

Kotel je konstruovaný jako vertikální pětitahový, membránový, jehož účelem je předat vznikající tepelnou energii vodě a vyrobit z ní páru. Voda je v kotli distribuována varnými trubkami, ve kterých se přes teplosměnné plochy ohřívá. V pátém tahu kotle je umístěn ve směru proudění spalin přehřívák páry, ekonomizér a ohřívák vzduchu.

Zapálení odpadu se provádí plynovými hořáky. Dochází k primárnímu a sekundárnímu spalování. Spalování je zajištěno ventilátorem, který odsává primární vzduch a žene ho pomocí sběrného kanálu pod rošt. Přívod vzduchu je pak regulován clonovými otvory, které lze pomocí klapek zakrývat dle spalovacího výkonu. Aby došlo k oxidaci všech nespálených plynů, je pomocí trysek zajištěn i přívod sekundárního vzduchu.

Na konci roštové plochy je škvára vynesena pomocí tzv. Martina, mokrého vynašeče škváry. Z důvodu podtlakového prostředí v parním kotli je zapotřebí mít výsyp škváry uzavřen vodní clonou. Škvára, padající do vynašeče, se tak ochlazuje, štěpí na drobnější zrna a nepráší do okolí. Veškerá škvára (pevný podíl po spálení odpadu) je pak shromažďována v bunkru škváry. Následně je z ní elektromagneticky separován železný šrot (tvoří cca 4% celkového hmotnostního podílu škváry), který je poté využit k recyklaci.

Základní čísla

Jmenovitá kapacita kotle

9 – 15 tun odpadu za hodinu

Jmenovitý parní výkon

41,5 tun páry za hodinu

Jmenovitá teplota přehřáté páry

250 °C

Jmenovitý tlak páry

1,5 MPa

Tepelný výkon kotle

28,8 MW

Výška kotle

32 m

Délka kotle

18 m

Počet roštových drah

2

Sklon roštu

26°

Zdržení odpadu v topeništi

cca 90 min

Teplota spalování

900 – 1200 °C

Výroba elektřiny a tepla

Energie obsažená v páře je přes mechanickou práci na lopatkách turbíny a generátor přeměněna na elektrickou energii. Turbogenerátor je souproudý s jedním neregulovaným odběrem a různou rychlostí otáček turbíny a generátoru. Neregulovaný odběr turbogenerátoru je koncipován na maximálně 56 t páry za hodinu, která předá do základního výměníku teplo o velikosti 850 TJ. To je pak prostřednictvím horkovodu distribuováno do energetické sítě pro veřejnou spotřebu. Vycházející pára z turbogenerátoru je pak chlazena a zkondenzována pomocí vzduchu proudícího šesti velkokapacitními ventilátory do kondenzátoru. Kondenzát je poté opětovně využit k výrobě páry.

Max. elektrický výkon turbogenerátoru

17,4 MWe

Otáčky turbogenerátoru

5 292 za minutu

Max. tepelný výkon

34 MW

Teplo do energetických sítí

850 TJ

Vlastní spotřeba tepla

60 TJ

Vyrobená elektřina

65 000 MWh

Vlastní elektrická spotřeba

25 000 MWh

Čištění spalin

Rozprašovací sušárna

Prvním místem, kde dochází k čištění spalin z kotle, je rozprašovací sušárna. Funkcí tohoto odstředivého cyklónu je záchyt tuhých nečistot unášených vznosem spalin. Druhou funkcí sušárny je sušení vyčerpaných vápenných suspenzí z mokrého stupně čištění spalin. Suspenze jsou protiproudně rozstřikovány vysokootáčkovou tryskou do objemu sušárny přičemž horké spaliny z kotle odpaří vodní podíl až na produkt suchého popílku.

Technologie

ZAUNER/GEA

Odlučované látky

TZL, voda z mokré vypírky

Otáčky rotační trysky

12 000 za minutu

Výška

18,5 m

Šířka

4,5 m

Teplota spalin

270 °C

Tkaninový filtr

Druhým stupněm čištění je čtyřsekční horizontální tkaninový filtr tuhých látek unášených ve vznosu spalin. Systémem textilního čištění se zachytí až 99,9% veškerých prachových částic. Pevné znečišťující částice zachycené filtrem se následně odstraňují společně s popílkem z rozprašovacích sušáren jako pevné zbytky z čištění odpadních plynů.

Výrobce

ZVVZ Milevsko

Odlučované látky

TZL

Teplota spalin

235 °C

DeDiox/DeNOx katalyzátor

Bezodpadové odstranění dioxinů furanů a oxidů dusíku z procházejících spalin je dosaženo pomocí čtyř pater keramických voštin s katalytickou složkou oxidu vanadu a wolframu, tzv. DeDiox/DeNOx katalyzátor. Pro dosažení potřebné provozní teploty spalin je před katalyzátorem nainstalován tepelný výměník pára/spaliny. Tlaková ztráta proudění spalin je pak kompenzována pomocným katalyzátorovým ventilátorem. Přebytečná energie z katalyzátoru je využívána pomocí rekuperačního výměníku k dohřevu vody do horkovodu a zpětnému ohřevu spalin před vstupem do komína. Zabraňuje tak kondenzaci vodních par před vypuštěním spalin do ovzduší.

Výrobce/ technologie

ZAUNER/ CERAM Catalysts GmbH

Odlučované látky

PCDD/F, NOx

Materiál katalyzátoru

keramika + TiO2

Výška

24 m

Účinná plocha

41 268,5 m2

Teplota spalin

280 °C

Mokrá vápenná vypírka

Nedílnou součástí čištění spalin je mokrá vápenná vypírka. Samotný oxid vápenatý je skladován ve dvou silech s navazující hasnicí a předlohovou nádrží k hašení vápna. Příměsí vápna je 10% aktivního uhlí pro záchyt rtuti a organických polutantů. Z předlohové nádrže je vyhašená směs vápenné suspenze a uhlí distribuována do systému mokrého stupně čištění spalin, a to konkrétně do předpračky a absorbéru.

Za účelem odstranění emisí chloru, fluoru a těžkých kovů, jakožto nežádoucích produktů spalování odpadu, se zde nachází mokrá vápenná vypírka v kyselém prostředí (pH 1), tzv. předpračka. Je to sklolaminátová (GFK) kolona se čtyřmi oboustrannými tryskami umístěnými ve středním průměru kolony. Trysky zajišťují rovnoměrnou distribuci vypírací suspenze a vysokou účinnost odlučování.

Technologie

ZAUNER

Odlučované látky

HX, těžké kovy, PCDD/F

pH prostředí

<1

Výška

26 m

Průměr

3,2 m

Teplota spalin

65 - 75 °C

Druhou částí mokré vápenné vypírky je absorbér. Tentokrát je to ale vypírka v zásaditém prostředí     (pH 6) za účelem odstranění oxidů síry. Absorbér je z vnější i vnitřní strany pogumovaná kolona se šesti oboustrannými tryskami umístěnými ve středním průměru kolony. Trysky opět zajišťují rovnoměrnou distribuci vypírací suspenze a vysokou účinnost odlučování. Aktivní uhlí obsažené ve vypírací suspenzi zachytává zbytek organických polutantů a rtuti.

Výrobce/ technologie

ČKD Dukla Praha/ Lentjes Bischoff Ld

Odlučované látky

SOx, těžké kovy, PCDD/F

pH prostředí

6

Výška

26 m

Šířka

3,2 m

Teplota spalin

60 - 70 °C

Odpadní suspenze z praček a absorbérů jsou neutralizovány v neutralizačních nádržích až na pH 11, při kterém je zajištěno vysrážení těžkých kovů v podobě nerozpustných hydroxidů. Takto upravená suspenze je čerpána k odstranění zpět do rozprašovací sušárny.

Komín

Komín se skládá z keramického pouzdra v betonovém monolitickém plášti. Na kótě 24 m je umístěno kontinuální měření emisí CO, SO2, NOx, TOC, TZL a HCl. Dále jsou zde prováděna veškerá měření pro kontrolu potenciálně produkovaných emisí. V zevním obvodu koruny jsou umístěny antény rádia City.

Výška

177,5 m

Šířka monolitu u paty

12,99 m

Šířka monolitu u koruny

6,36 m

Teplota spalin na výduchu

110 °C

Rychlost proudění spalin

10 m/s

Co vás zajímá

Další otázky