Princip technologie ZEVO

Technologické_schéma_ZEVO_2015_jpeg.jpg

Popis technologie 

Návoz odpadů: Denně je přijato k energetickému využití cca. 200 svozových aut, která vezou směsný komunální odpad o průměrné hmotnosti 6 - 7 tun. Auta, která projedou bránou ZEVO projdou kontrolou radiace a dvojí kontrolou obsahu přivezeného odpadu. Každá jednotlivá dodávka je následně zvážena a zaevidována. V případě nadměrných velikostí či specifických požadavků zákazníků je odpad před uložením do bunkru drcen či stříhán na pomocných zařízeních příjmu odpadů.

Bunkr: Zásobník na odpad o objemu 11 000 m3 slouží jako dočasná deponie odpadu před energetickým využitím. Kapacita bunkru umožňuje skladování odpadu z odhadované týdenní produkce Hlavního města Prahy. Odpad je zde z důvodu nesourodého složení promícháván a následně přikládán do kotlů.

Jeřáb: Přikládání a promíchávání odpadu je zajištěno dvěma polypovými jeřáby o nosnosti 5t. Průměrná hmotnost jedné vsázky se pohybuje okolo 2,5 tuny odpadu. Množství přiloženého odpadu je zaznamenáváno a evidováno pro statistické účely.

Válcový rošt: Odpad je spalován na šesti válcích, které jsou obložené téměř 4000 roštnicemi z termicky odolné nikl-chromové ocele. Pro zachování správné stechiometrie spalování je vnitřkem válců a štěrbinami mezi roštnicemi vháněn do prostoru roštoviště ohřátý vzduch. Tímto způsobem je v jednom kotli termicky využito mezi 12 – 15 tunami odpadu za hodinu. Zapálení odpadu se provádí plynovými hořáky. Po zapálení již není nutno hoření podporovat plynovým přitápěním.

Kotel: Kotel je konstruovaný jako vertikální třítahový, membránový, jehož účelem je předat vznikající tepelnou energii vodě a vyrobit z ní páru. Voda je v kotli distribuována varnými trubkami, ve kterých se přes teplosměnné plochy ohřívá až na parametry páry o teplotě 237 ○C a tlaku 1,1 Mpa. Ve třetím tahu kotle je umístěn ve směru proudění spalin přehřívák páry, ekonomizér a ohřívák vzduchu. Průměrné množství vyráběné páry je 35 - 40 tun za hodinu.  

Martin: Martin je mokrý vynašeč škváry. Protože prostředí je v parním kotli podtlakové, musí být výsyp škváry uzavřen vodní clonou. Škvára, padající do vynašeče se navíc ochlazuje, štěpí na drobnější zrna a nepráší do okolí.

Bunkr škváry: Zde je shromažďována veškerá škvára vznikající jako pevný podíl po spálení odpadu. Ze škváry je elektromagneticky separován železný šrot, který tvoří cca 4% hmotnostního podílu škváry. Šrot je následně využíván k recyklaci. 

Turbogenerátor: Energie obsažená v páře je přes mechanickou práci na lopatkách turbíny a generátor přeměněna na elektrickou energii. Turbogenerátor je souproudý s jedním neregulovaným odběrem a různou rychlostí otáček turbíny a generátoru. Maximální výkon generátoru je 17,5 MW.  

Horkovod: Neregulovaný odběr turbogenerátoru je koncipován na odběr až 60 t páry za hodinu, která předá do základního výměníku teplo o velikosti 130 GJ. To je prostřednictvím horkovodu distribuováno do energetické sítě pro veřejnou spotřebu.

Vzduchový kondenzátor: Vzduch do kondenzátoru proudí pomocí šesti velkokapacitních ventilátorů a slouží jako chladící médium ke kondenzaci páry vycházející z turbogenerátoru. Kondenzát je poté opětovně využit k výrobě páry.

Rozprašovací sušárna: Funkcí odstředivého cyklónu je záchyt tuhých nečistot unášených vznosem spalin. Druhou funkcí sušárny je sušení vyčerpaných vápenných suspenzí z mokrého stupně čištění spalin. Suspenze jsou protiproudně rozstřikovány vysokootáčkovou tryskou do objemu sušárny přičemž horké spaliny z kotle odpaří vodní podíl až na produkt suchého popílku.

Vápenné hospodářství: Je tvořeno dvěmi sily jako zásobníky CaO s navazující hasnicí a předlohovou nádrží k hašení vápna. Příměsí vápna je 10% aktivního uhlí pro záchyt rtuti a organických polutantů. Z předlohové nádrže je vyhašená směs vápenné suspenze a uhlí distribuována do systému mokrého stupně čištění spalin.

Předpračka: Mokrá vápenná vypírka v kyselém prostředí (pH 1) za účelem odstranění emisí chloru, fluoru a těžkých kovů, odcházejících ve spalinách jako nežádoucí produkty spalování odpadů. Předpračka je pogumovaná kolona se čtyřmi oboustrannými tryskami umístěnými ve středním průměru kolony. Trysky zajišťují rovnoměrnou distribuci vypírací suspenze a vysokou účinnost odlučování.    

Absorbér: Mokrá vápenná vypírka v neutrálním prostředí (pH 6) za účelem odstranění oxidů síry. Absorbér je pogumovaná kolona se šesti oboustrannými tryskami umístěnými ve středním průměru kolony. Trysky zajišťují rovnoměrnou distribuci vypírací suspenze a vysokou účinnost odlučování. Aktivní uhlí obsažené ve vypírací suspenzi zachytává zbytek organických polutantů a rtuti.

Neutralizační nádrže: Odpadní suspenze z praček a absorbérů jsou neutralizovány až na pH 11, při kterém je zajištěno vysrážení těžkých kovů v podobě nerozpustných hydroxidů. Takto upravená suspenze je čerpána k odstranění do rozprašovacích sušáren.

DeDiox/DeNOx katalyzátor: Čtyři patra keramických voštin s katalytickou složkou oxidu vanadu a wolframu umožňují bezodpadové odstranění dioxinů, furanů a oxidů dusíku z procházejících spalin. Tlaková ztráta proudění spalin je kompenzována pomocným katalyzátorovým ventilátorem.

Elektroodlučovač: Třísekční horizontální elektrostatický odlučovač tuhých látek unášených ve vznosu spalin. Systémem elektrostatického čištění se zachytí až 99,9% veškerých prachových částic. Pevné znečišťující částice zachycené elektroodlučovači se odstraňují společně s popílkem z  rozprašovacích sušáren jako pevné zbytky z čištění odpadních plynů.  

Rekuperační výměník: Přebytečná energie z katalyzátoru je využívána k dohřevu vody do horkovodu a zpětnému ohřevu spalin před vstupem do komína. Zajišťuje tak zabránění kondenzace vodních par před vypuštěním spalin do ovzduší.  

Komín: Výška 177,5 m. Komín je z keramického pouzdra v betonovém monolitickém plášti. Na kótě 24 m je umístěno kontinuální měření emisí CO, SO2, NOx, TOC, TZL a HCl. Dále jsou zde prováděna veškerá měření pro kontrolu potenciálně produkovaných emisí. V zevním obvodu koruny jsou umístěny antény, odkud vysílá rádio City.

Co vás zajímá

Další otázky