Spalovna - ZEVO

Co je ZEVO

ZEVO je zkratka názvu pražské spalovny odpadu. Význam zkratky je Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO).

Jak ZEVO slouží Praze a okolí

V ZEVO po 355 dní v roce (10 dní odstávka) energeticky využíváme odpady vznikající na území Hlavního města Prahy a v přilehlých aglomeracích.

Likvidace komunálního odpadu

Z hlediska kvantity dovezených druhů odpadů sloužíme z 95% jako koncovka všech směsných komunálních odpadů, které se v Praze za rok vyprodukují. Přijímané odpady jsou výhradně odpady kategorie „O“ tedy odpady ne nebezpečné. Z celkového počtu druhů odpadů můžeme přijmout pouze 55 vybraných katalogových čísel. 

V našem zařízení již nedochází k žádnému přetřiďování, ale odpady jsou po promíchání v bunkru (zásobník odpadů) rovnou přikládány do kotle. Jedinou úpravou je úprava rozměrová – objemné odpady jsou stříhány na nůžkách, popřípadě drceny na drtiči odpadů.

Tříděné odpady v ZEVO nekončí

Občas je nám vytýkáno, že u nás končí i odpady tříděné, což samozřejmě není pravda. Tříděné odpady jsou pro nás významnou surovinou, ale ne z hlediska paliva, nýbrž jako druhotná surovina sloužící k recyklaci. 

Navíc pálení vysoce výhřevných plastů by nám způsobovalo problémy s výrazně vyšším opotřebením termických částí zařízení. Z tříděných odpadů tak u nás končí pouze ta část, kterou méně pozorní či nezodpovědní občané špatně vhodí do kontejnerů tříděného sběru (hlavně směsný komunální odpad). Tato složka tvoří celkem 10 % z celkového množství tříděného odpadu v Praze za rok.

Produkce škváry pro stavbu silnic

Energetickým využitím se samozřejmě odpad nevypaří. Podstatně se však redukuje jeho objem, zhygienizuje se a za kotlem vychází jako pevný podíl po spálení odpadů – škvára. 

Škvára tvoří zhruba čtvrtinový váhový poměr přijatého odpadu a co do objemu je zredukována na 1/10 původního množství. Škváru každý měsíc hodnotíme, zda neuvolňuje nebezpečné látky do životního prostředí a dvakrát ročně na potenciální ekotoxicitu. Testy provádí nezávislá laboratoř a my se můžeme chlubit, že po celou dobu existence máme výsledky na úrovních typických pro ne nebezpečné odpady. Škvára se tedy může dále využívat jako druhotná surovina např. ve stavebnictví. 

Ochrana životního prostředí

Část spalovaného odpadu je odnášena spolu se vznosem horkých spalin. Jedná se hlavně o tuhé nečistoty a v plynných spalinách obsažené emise toxických látek. Abychom neměli negativní vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel, zachytáváme téměř celou sumu těchto látek v několika stupních čištění spalin jako popílek. Jelikož jsou v této směsi obsaženy veškeré toxické látky původně obsažené v odpadu i vzniklé při spalování, jedná se o nebezpečný odpad. Ten je u nás předáván odborné firmě, která jej dále upravuje a snižuje jeho nebezpečnost solidifikací. 

Jelikož máme zájem dělat pro životní prostředí pokud možno co nejvíce, testujeme v současné době náš popílek v několika projektech za účelem jeho možného dalšího využití.

Odpadové a energetické bilance

 • Příjem odpadů celkem: 310 000 t/rok
 • Příjem směsného komunálního odpadu: 300 000 t/rok
 • Průměrná výhřevnost: 9,5 MJ.kg-1
 • Produkce škváry 75 000 t/rok
 • Produkce popílku: 6000 t/rok
 • Produkce železného šrotu: 3200 t/rok
 • Výroba elektřiny: 60 000 MWh/rok
 • Výroba tepla: 850 TJ/rok
 • Médium pro zatápění: zemní plyn
 • Spotřeba tepla: 60 TJ/rok
 • Elektrická spotřeba: 25 GWh/rok
 • Faktor energetické účinnosti: 68

Co vás zajímá

Další otázky