Spalovna ZEVO - Aktuální emise

Kontinuálně sledujeme vzdušné emise oxidu uhelnatého, oxidů dusíku, oxidů síry, chlorovodíku, nespálených organických látek jako TOC a prachu. 

Jak probíhá monitoring emisí

Kontinuální monitoring se provádí tak, že ze spalin procházejících komínem je každou minutu odebráno 6 vzorků, ze kterých se vypočte minutový průměr. Z minutových průměrů se na konci dne vypočte denní průměr, který je pro kontrolu veřejnosti vizualizován na světelné tabuli před vstupem do ZEVO a na našich webových stránkách.

Emise, které nejsou měřeny kontinuálně, měří podle platné legislativy laboratoř s příslušným oprávněním od Ministerstva životního prostředí. 

Výsledky celého souboru ročních emisních měření jsou každý rok zasílány pro kontrolu na Českou inspekci životního prostředí, pražský magistrát, Státní hydrometeorologický ústav. Veřejnosti jsou informace o emisích přístupné formou integrovaného registru znečišťování ovzduší na webových stránkách zaštiťující instituce.

Kromě emisí vypouštěných do ovzduší jsou sledovány také přenosy látek v odpadech, jako je škvára a popílek. Množství těchto látek včetně informace o množství využitého odpadu jsou přístupné na stránkách českého registru integrovaného znečištění ovzduší.

Co vás zajímá

Další otázky