Co je to nebezpečný odpad?

Do kategorie nebezpečného odpadu patří i takový odpad, který obsahuje nebezpečný odpad jen zčásti (např. plechovka od nátěrové barvy apod.). Za nebezpečný odpad se považují například rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, fotochemikálie, zářivky a jiné odpady obsahující rtuť, olej a tuk neuvedený pod č. 200125, barvy, laky, lepidla, pryskyřice, detergenty, nepoužitelná léčiva, baterie a akumulátory – č. 160601, 160602, 160603 a akupacky z nich složené, nebezpečné složky stavebního odpadu (například eternit, asfalt a jiné látky obsahující dehet) a zkažené maso.

Další časté otázky