Informační povinnost z Řádné valné hromady akcionářů konané dne 14.6.2010.

Informační povinnost podle § 120 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu vyplývající z řádné valné hromady Pražských služeb, a.s. konané dne 14. 6. 2010

Na valné hromadě byly projednány a schváleny tyto body podléhající informační povinnosti:

1) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009 a Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle ustanovení § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb.

2) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2009, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2009 a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009.

3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2009

Pražské služby, a.s. vytvořily v roce 2009 zisk ve výši 92 795 801,82 Kč. V souladu se stanovami společnosti schválila valná hromada následující rozdělení zisku:

4 639 790,- Kč                     přidělit do rezervního fondu

9 156 011,82 Kč                  přidělit do sociálního fondu

79 000 000,- Kč                   ponechat jako nerozdělený zisk

Dividendy a tantiémy nevyplatit.

4) Valná hromada odsouhlasila změnu stanov ve znění protinávrhu  akcionáře Hlavního města Prahy ( Protinávrh zveřejněn dne 9.6.2010 i na www.psas.cz )

5) Valná hromada určila auditora, kterým je BDO Audit s.r.o., Olbrachtova 5, Praha 4.

6) Valná hromada jmenovala členy výboru pro audit, kterými jsou Bc. Martina Šandová, Ing.Martin Somló, paní Miloslava Jindráková.

7) Valná hromada schválila vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit.  

Co vás zajímá

Další otázky